Sjedište/Adresa:
Trogir, Put Mulina 2
Nadležni Sud:
Trgovački sud u Splitu
MBS: 060258020
OIB: 09746817380

ZAKONI, PROPISI, ODLUKE I OPĆI AKTI

Zakoni, propisi, odluke i opći akti

Etički kodeks ponašanja

PRIPAJANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA TROGIR HOLDING D.O.O. I DOBRIĆ D.O.O.
Ugovor o pripajanju
Nacrt društvenod ugovora društva preuzimatelja nakon pripajanja
GFI društva preuzimatelja za 2018.
GFI pripojenog društva za 2019.
Brutto bilanca društva preuzimatelja na dan 31.12.2018. s popisom dugotrajne imovine
Brutto bilanca pripojenog društva na dan 31.12.2018. s popisom dugotrajne imovine
Izvješće o sporovima društva preuzimatelja na dan 31.12.2018.
Izvješće o sporovima pripojenog društva na dan 31.12.2018.
Popis nekretnina pripojenog društva na dan 31.12.2018.


KOMUNALNE USLUGE I GOSPODARENJE OTPADOM
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADATROGIRA
*ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMIUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA TROGIRA

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom


Zakon o grobljima (NN 19/98)
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o grobljima (NN 50/12)
Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

Zakon o elektroničkim medijima
Zakon o medijima

Zakon o trgovačkim društvima (N.N. 111/93,34/99,121,99,52/00,118/03,107/07,146/08,137/09,125/11,152/11,111/12,68/13 i 110/15)

Izjava o osnivanju

LUČKI POSLOVI
Pravilnik o lučkim naknadama
Pravilnik o lučkim pristojbama

TRŽNICA
Master lista dokumenata
Master lista zakonskih propisa

1. Poslovnici
Priručnik preduvjeta
Lista operativnih preduvjetnih programa
HACCP poslovnik

2. Procedure
Upravljanje dokumentima i zapisima
Audit HACCP sustava
Kontrola nesukladnosti
Prijem
Skladištenje
Povlačenje i uklanjanje
Sljedivost
Održavanje opreme
Analiza vode
Suzbijanje štetnika
Upravljanje otpadom
Zdravstveno stanje zaposlenika
Higijena zaposlenika i posjetitelja
Izobrazba

3. Planovi
OPP - Plan operativnih preduvjetnih programa
PI - Plan intervencija u incidentnim situacijama
POO - Plan održavanje prostorija i opreme
POZ - Plan obuke zaposlenika
PS - Plan sanitacije opreme i objekta
PU - Plan uzorkovanja

4. Obrasci
Evidencija čišćenja
Popis zakupoprimaca tržnice
Evidencija kontrole štetnika
Evidencija održavanja opreme
Zapis o nesukladnosti
Ocjena zakupoprimaca
Evidencija o izobrazbi
Suglasnost o obvezi prijavljivanja bolesti koje se prenose hranom
Individualna izjava o znakovima bolesti
Verifikacija
Evidencija uzorkovanja i analiza mikrobioloških trendova

 

 RIBARNICA
Plan postupaka samokontrole - ribarnica Trogir

logo-tgholding_mali.png
TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge
Trogir (Grad Trogir), Put Mulina 2
© Copyright 2020 Trogir Holding d.o.o..