Sjedište/Adresa:
Trogir, Put Mulina 2
Nadležni Sud:
Trgovački sud u Splitu
MBS: 060258020
OIB: 09746817380

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13) i
Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 85/15).

Pristup informaciji omogućuje se:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne 2)davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva službeniku za informiranje na temelju kojeg je službenik obvezan omogućiti pristup informaciji podnositelju najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Pisani zahtjev sadrži:
- Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
- Podaci koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
- Ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili naziv pravne osobe i njeno sjedište

Službenica za informiranje je Mirjana Đirlić, dipl.oec.
Adresa: Trogir Holding d.o.o., Put Mulina 2, 21 220 Trogir
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 021/798-573
Fax. 021/798-592
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 sati

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA NE NAPLAĆUJE SE!

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Godišnje izvješće za 2015. godinu
Godišnje izvješće za 2016. godinu
Godišnje izvješće za 2017. godinu
Godišnje izvješće za 2018. godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

logo-tgholding_mali.png
TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge
Trogir (Grad Trogir), Put Mulina 2
© Copyright 2020 Trogir Holding d.o.o..